Verktyg och arbetsmetoder för hållbar utveckling  

Hur gör man utvecklingen hållbar? Det finns lika många lösningar som problem i samhället idag. Staten kan använda sig av nationella styrmedel i form av skatter och avgifter eller lagstiftning. På lokal eller regional används olika verktyg och arbetsmetoder för att ta sig an och driva på hållbarhetsarbetet.
Exempel på sådana är ledningssystem för hållbar utveckling, lokala eller regionala utvecklingsstrategier och hållbarhetsindikatorer där de sistnämnda kan används som temperaturmätare på den hållbara utvecklingen.

 

På Hållbarhetsrådet definierar vi detta som verktyg och arbetsmetoder som som främjar en hållbar utveckling och förverkligar uppställda mål för hållbar utveckling, lokalt, regionalt och nationellt. Verktygen bidrar i många fall till att identifiera målkonflikter och samordningsvinster.
I regeringens strategi för hållbar utveckling (skrivelse 2005/06:126) beskrivs verktyg och metoder som bidrar till den hållbara utvecklingen på nationell nivå. Verktyg som lyfts fram är ekonomiska styrmedel och offentlig upphandling. Varje år görs inköp för 400 miljarder inom offentliga sektorn vilket motsvarar var fjärde krona i Sverige. Här finns en enorm kraft att påverka och här kan den offentliga sektorn vara ett föredöme. Dessutom har ett första set av nationella indikatorer för hållbar utveckling tagits fram för att spegla åt vilket håll utvecklingen går. Indikatorerna kan också fungera som underlag för debatt.
Kartläggning av verktyg
Hållbarhetsrådet genomförde under våren 2006 en kartläggning av vilka hållbarhetsverktyg och metoder som används i Sveriges regioner och kommuner. Resultaten av kartläggningen finns sammanställda i en skrift med goda exempel som du kan ladda ner eller beställa från oss.