Vad är hållbar utveckling?

Den vanligaste definitionen på hållbar utveckling är ”en samhällsutveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov”. Den kommer från Världskommissionen för Miljö och Utveckling, även kallad Brundtland- kommissionen efter dess ordförande, Gro Harlem Brundtland.

Hållbar utveckling består av tre ömsesidigt beroende delar:

  1. miljömässig hållbarhet
  2. social hållbarhet
  3. ekonomisk hållbarhet
Ofta läggs även en fjärde dimension till, nämligen kulturell hållbarhet. En hållbar utveckling innebär att skapa ett samhälle där ekonomisk utveckling, social välfärd och sammanhållning förenas med en god miljö. Ett samhälle som formas inom ramen för vad miljön och människors hälsa tål och där vi långsiktigt investerar i dessa resurser.
Definitionen av hållbar utveckling tolkas inte på samma sätt av alla. Olika länder och olika intressegrupper ger den ibland helt skilda innebörder. Frivilligorganisationer i sydliga länder menar att människor först måste få mat och tak över huvudet innan man kan börja tala om miljöfrågor. De betonar alltså den sociala utvecklingen, medan många regeringar framhåller att ekonomisk utveckling måste gå först.