Regionala styrmedel

Inom regionerna arbetar länsstyrelserna eller de regionala samverkans- och självstyrelseorganen med regionala utvecklingsprogram, så kallade RUP. Dessa är regionala paraplyprogram och i dem ska regionens tillväxtarbete, strukturfondsarbete och infrastrukturplan rymmas.

Ibland finns även miljömålsarbete och jämställdhetsfrågor med inom RUP. Tillväxt och ekonomiska perspektiv är vanligt medan frågor som rör folkhälsa och integration oftast faller helt utanför utvecklingsprogrammen.

Hållbar utveckling ska vara en ledstjärna för de regionala utvecklingsprogrammen. Om regionerna ska lyckas leva upp till det måste de olika perspektiven, ekonomi, miljö och sociala frågor väga lika. Särskilt behöver man beakta den sociala dimensionen i mycket större grad. För att RUP ska bli ett kraftfullt strategi- och styrdokument måste man också ta med de mål och visioner som finns med i den nationella strategin för hållbar utveckling på sin regionala nivå.

För att ytterligare stimulera arbetet för en hållbar utveckling använder några regioner checklistor för hållbar utveckling och andra samlar sina kommuner i gemensamma nätverk för att anta en viss riktning. Exempel på det är miljölänet Västernorrland där alla kommuner nyligen blivit så kallade Ekokommuner.  För att mäta hur hållbar den regionala utvecklingen är kan man använda sig av hållbarhetsindikatorer. Dessa mäter och kan ge vägledning i framtida prioriteringar, men också användas för att skapa debatt.