Rådslag med kommuninvånarna för demokratins skull

Vid valet 2002 var valdeltagandet så lågt i Sigtuna att kommunledningen ansåg att något måste göras. Lösningen blev att inrätta rådslag där kommunen frågar invånarna hur de vill att vissa frågor ska lösas.
Greger Svensson är kommundirektör och han menar att rådslagen inneburit ett lyft för den demokratiska processen.
– Hittills har vi haft tio rådslag. Våra egna undersökningar visar att åtta av tio av kommuninvånarna är klart positiva till metoden.
Ett rådslag går till så att det finns två tydliga alternativ att rösta emellan. Det kan gälla om en väg skall vara öppen eller stängd i änden, hur en park ska utformas eller var ett äldreboende ska placeras. Det viktiga är att det står mellan två tydliga alternativ och att det klart framgår vad konsekvenserna blir av att genomföra dem. Skillnaden måste vara så stor att det kan föras en meningsfull debatt mellan alternativen. Det förslag som får mest röster genomförs sedan.

18 000 tyckte till om äldreboende


Alla är dock inte med och röstar i varje gång. Man måste vara sexton år för att få delta i ett rådslag och dessutom bestämmer man i kommunen en geografisk avgränsning för varje fråga. Sigtuna kommun består av olika tätorter där Märsta är störst följt av Sigtuna stad och Rosersbergs tätort. Det största rådslaget hittills gällde var äldreboende skulle placeras i Märsta och Sigtuna stad och där deltog 18 000 invånare, det minsta gällde om Stora Brännbovägen i Sigtuna skulle vara öppen mot Uppsalavägen. Det rådslaget hade 1 300 röstande.

En tredjedel röstar på nätet


Inför ett rådslag skickar kommunen ut informationsmaterial via vanlig post till alla som får rösta i frågan. Eftersom varje rådslag är unikt så är det viktigt att utskicket grundligt går igenom de olika alternativen. Där finns också ett frankerat svarskuvert och en personlig kod för den som vill rösta på nätet istället för att skicka röstsedeln med post. Ungefär en tredjedel av de röstande har valt att välja alternativ via nätet. Kommunen garanterar att röstningen sker anonymt.

– Det är minst lika viktigt med hemliga val i våra rådslag som i de allmänna valen till riksdagen, säger Greger. En del rådslag har handlat om känsliga frågor i närmiljön och då måste man vara säker på att ens röst är anonym.
Greger är nästan lite överraskad över hur väl mottaget Sigtunas rådslagsmodell blivit. Kommunen har genomfört telefonintervjuer som entydigt visar att invånarna är nöjda med att överhuvudtaget bli tillfrågade i frågor som rör deras närmiljö. Och ännu mer nöjda blir de när det visar sig att kommunen följer valresultatet och verkligen genomför de förändringar som majoriteten röstat för. Greger är så positiv till denna form av närdemokrati att han inte ser var det hela ska sluta.
– Vem vet var gränsen går för nästa rådslag, säger han.
Rolf Larsson