Öronen öppna mot Helsingborgarna

Delaktighet från medborgarna är viktigt i ett hållbart samhälle där människor trivs och mår bra. I Helsingborg använder kommunen sedan 2002 så kallade medborgarutskott för att ta vara på medborgarnas tankar och idéer när beslut fattas om hur staden ska utvecklas.
Utskottens främsta syfte är att ge helsingborgarna en möjlighet påverka utvecklingen av sin ort och sitt bostadsområde.
– Medborgarutskotten skall fungera som nämndernas öron ute hos helsingborgarna, berättar Torsten Nilsson, informatör för medborgarutskotten på kommunen.

70 politiker involverade

I Helsingborg har man organiserat medborgarutskotten geografiskt, sammanlagt fem stycken som representerar mellan 19 000-30 000 invånare var. Utskotten består av 14 ledamöter från olika facknämnder. Totalt är 70 politiker involverade i arbetet med utskotten.
Utskotten håller öppna möten där alla intresserade medborgare är välkomna. På mötena tar man upp frågor som berör närområdet. Inga beslut fattas på mötena utan syftet är att förmedla medborgarnas åsikter till politikerna i de olika facknämnderna.
För ökad dialog genomförs också så kallade trygghetsvandringar där politiker, tjänstemän och allmänhet går en promenad på i bostadsområdena och där man pekar ut platser där medborgarna känner sig otrygga. Sedan diskuteras intrycken och åtgärdsförslag.

Uppsökande politiker

Vissa grupper kan vara svåra att nå genom dessa möten och aktiviteter, exempelvis ungdomar och invandrare visar en studie från Lunds universitet som genomfördes 2005.

– Det är vi i kommunen medvetna om och medborgarutskotten söker upp dessa grupper på annat sätt, exempelvis genom att träffa företrädare för olika sammanslutningar som idrottsföreningar och bostadsrättsföreningar, säger Torsten Nilsson.

Utskotten genomför också enkätundersökningar för närområdena där ett representativt urval av de boende deltar, för att få så många som möjligt delaktiga.

– Utskottens arbete resulterar i ett utvecklingsprogram för varje närområde i kommunen. I programmen beskrivs medborgarnas önskemål om vad det är angeläget att göra något åt i området, berättar Torsten Nilsson. Det kan röra sig om förbättring av cykelvägar, utbyggnadsfrågor, att man vill ha en plats att träffas på i området, eller vilka områden som man känner sig otrygg i. Utvecklingsprogrammen ligger sedan till grund för politikernas prioriteringar och beslut.