Ledningssystem strukturerar arbetet med hållbar utveckling

Miljöledningssystemen har lyckats få en bra genomslagskraft hos kommunerna men vad hände med de andra hållbarhetsdimensionerna?

Fördelar med att arbeta med ledningssystem

 • Ger rutiner för hur arbetet ska gå till på bästa sätt
 • Förankringen hos chefer och ledning ger verktyget en större betydelse
 • Flexibelt och går att anpassa till den egna verksamheten
 • Kan anpassas till att inkludera olika områden inom hållbarhet
 • Gör hållbarhetsarbetet mer konkret
 • Ger fasta mål för hållbarhetsarbetet
 • Arbetet blir enkelt att följa upp
 • Samlar arbetet under samma paraply så att olika delar av den kommunala verksamheten arbetar åt samma håll
 • Certifiering ger en positiv bild av organisationen för utomstående

Nackdelar med att arbeta med ledningssystem

 • Dagens ledningssystem är ofta begränsade till bara miljödimensionen av hållbarhet
 • ISO och EMAS är anpassade efter företag så certifieringsinstanserna har sämre kunskap om kommunal verksamhet och organisation
 • Arbetet med ledningssystemet ses som en börda och inte som en del av det ”vanliga” arbetet
 • Tidskrävande
 • Certifieringen är dyr
 • Lång uppstartstid innan ledningssystemet har integrerats i organisationen
 • Arbetet utgår från ledningen
Ett ledningssystem är ett verktyg som hjälper till att strukturera hur man arbetar med en fråga i hela verksamheten hos en organisation eller ett företag. Ledningssystem har vissa standarder för hur arbetet ska gå till men det är upp till den egna organisationen att bestämma vilka standarder de vill satsa på. Först ska organisationen ta fram en policy som är styrande för det fortsatta arbetet med frågan. Därefter ska de formulera mål och göra en plan för hur de ska gå till väga och vilka resurser som behövs. Arbetet ska utgå ifrån ledningen och vara väl förankrad hos alla medarbetare och det ska finnas en tydlig ansvarsfördelning. Att certifiera ett ledningssystem innebär att en utomstående organisation kontrollerar om kraven i ledningssystemets standarder har uppfyllts.  
Det finns ledningssystem för kvalitet och säkerhet men i kommunerna är det oftast miljöledningssystem som används. ISO 14001 och EMAS är de två dominerande miljöledningssystemen och de är flexibla och kan utvidgas till att omfatta andra områden som hälsa och säkerhet. Ett arbete med att ta fram ett ledningssystem för hållbar utveckling för den offentliga sektorn har påbörjats av Sveriges kommuner och landsting och Miljöstyrningsrådet.  

Upp till kommunen hur man arbetar

Kommuner eller regioner kan arbeta med ledningssystem på olika sätt, till exempel kan varje enskild enhet arbeta självständigt med systemet. Om varje enhet är ansvarig för sitt eget ledningssystem är det viktigt att enheten får tillräckligt med resurser eller att kostnaden tas på en högre nivå.

I Smedjebackens kommun har en lyckad miljöcertifiering av ett dagis gett stor uppmärksamhet både lokalt och ute i landet. Försöket visade andra enheter i kommunen att miljöledningssystemet inte ökade kostnaderna eller innebar ett merarbete för de anställda och flera enheter följde efter.

Frida Byrsten