Krav på hållbar utveckling i planeringsprocessen

Översiktsplanen är ett bra instrument för att binda ihop alla dimensioner av hållbar utveckling samtidigt som den ska bygga på medborgardialog. Tyvärr är det svårt att få fram all kunskap som genererats under planeringsprocessen i den slutliga planen.

Fördelar med att arbeta med översiktsplanen

 • Bra utgångspunkt för att samla olika verksamhetsenheter för att hitta de hållbaraste lösningarna utifrån den samlade kunskapen
 • Har ett längre perspektiv
 • Innehåller dialog som ger lokal förankring och lyfter upp den sociala delen av hållbar utveckling
 • Kan ta stöd och utgång i Agenda 21 arbetet
 • Kan fungera som en katalysator för fortsatt sektorsöverskridande samarbete
 • Medborgare kan bli delaktiga i utvecklingen av bygden och få en förståelse för olika konkurrerande behov
 • Hållbar vägvisare för andra planer och projekt

Nackdelar med att arbeta med översiktsplanen

 • Inte alltid fokuserad på alla dimensioner av hållbarhet, mest miljö
 • För mycket visioner, för lite konkretisering
 • Om inte målvisionen om hållbarhet är förankrad i hela organisationen blir översiktsplanen en hyllvärmare
 • Det kan vara svårt och resurskrävande att förmedla ett bredare synsätt inom hela organisationen och till viktiga aktörer utanför som till exempel konsulter
 • Kunskaper om sociala och kulturella aspekter ändras snabbt och det kan vara svårt att vara uppdaterad
 • Den slutliga planen åskådliggör inte all den kunskap som kommit till under planringsarbetet och dialogerna
Den kommunala översiktsplanen ska vara en långsiktig hållbar vision för samhällsbyggandet och markanvändningen i kommunen. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande utan ska vara en vägvisare för andra planer och projekt. Kommunal planering bottnar i ett tvärvetenskapligt arbetssätt och många gånger utgör översiktsplanen kommunens samlade strategi för hållbar utveckling. Ofta används konsekvensanalyser i planeringsarbetet för att se till att alla tre dimensioner beaktas.

Större acceptans genom medborgardialog

Under de senaste åren har sektorsövergripande samarbete och medborgardialog blivit ännu viktigare i planeringen. Genom dialoger med medborgarna lyfts de sociala och kulturella frågorna fram. Att aktivt söka upp medborgarna och finnas på platser där de befinner sig vardagligen, till exempel utanför en affär, kan öka intresset och medverkan. Det går även att använda internet som en kanal. Genom skolan kan barnen lära sig om planering och att de har en möjlighet och kanske skyldighet att delta i samråd. En väl genomförd diskussion medför en större acceptans för olika planeringsbeslut. Det är viktigt att göra översiktsplanen tillgänglig för medborgarna för att de ska kunna få information om sin närmiljö och kunna påverka utvecklingen. 
Många kommuner har en lång erfarenhet att arbeta med miljöfrågor i planeringen och översiktsplanen kan vara kopplad till Agenda 21. Nya kunskaper bidrar till en ökad medvetenhet vilket gör att fler perspektiv kopplas till planeringen hela tiden, till exempel grönområdets betydelse, bullerinverkan och mötesplatser.  

Utvecklingsprogram på regional nivå

Den regionala nivåns motsvarighet till den kommunala översiktsplanen är det regionala utvecklingsprogrammet som varje län och region ska utarbeta. I detta styrdokument ska de långsiktiga visionerna och utmaningarna för en hållbar regional utveckling specificeras. De regionala tillväxtprogrammen i regionerna ska också grundas i en långsiktig hållbarhetstanke där ekonomisk tillväxt ska ske tillsammans med social och miljömässig tillväxt.

Frida Byrsten