Instruktion

Ur Boverkets instruktion

Rådet för hållbar utveckling
13 § Inom verket finns ett råd för hållbar utveckling. Till rådet är ett kansli knutet, Forum för hållbar utveckling, med uppgift att vara ett organ för samverkan i arbetet med att förverkliga den svenska strategi för hållbar utveckling som regeringen har beslutat. Arbetet skall bedrivas med de miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekterna på hållbar utveckling och med utgångspunkt i individens betydelse och delaktighet. Kansliet skall verka för att hållbara lösningar tillämpas i samhällsutvecklingen, bl.a. genom att
  • driva på det lokala och regionala arbetet för hållbar utveckling,
  • stimulera tvärsektoriell samverkan och erfarenhetsutbyte mellan aktörer på lokal, kommunal, regional och nationell nivå,
  • främja idédebatt, och
  • förmedla resultat, erfarenheter och goda exempel.
14 § Rådet för hållbar utveckling beslutar om inriktningen på den verksamhet som kansliet bedriver. Kansliet leds av en kanslichef. Kanslichefen utses av generaldirektören.
15 § Rådet består av högst tolv ledamöter. Regeringen utser ordförande och andra ledamöter för en bestämd tid. Rådet är beslutfört när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. Rådet får överlåta åt generaldirektören att besluta i frågor som inte har principiell betydelse eller större vikt.
Källa: Regeringens rättsdatabas på Internet
SFS nr: 2004:1258
Departement/myndighet: Miljödepartementet
Rubrik: Förordning (2004:1258) med instruktion för Boverket
Utfärdad: 2004-12-09