Indikatorer för hållbar utveckling

5I bokslut kan indikatorer som visar kommunens miljömässiga och sociala utveckling redovisas tillsammans med ekonomiska indikatorer för att alla tre dimensionerna ska beaktas. Det måste dock finnas en vilja i kommunen att ta till konkreta åtgärder om utvecklingen är negativ.

Fördelar med att arbeta med indikatorer

 • Kan enkelt förmedla kommunens hållbara tillstånd
 • Bra för att visa vilken riktning utvecklingen går åt
 • Ger underlag för hur arbete och resurser ska prioriteras
 • Jämförelser mellan kommunerna motiverar politiker till att satsa på hållbarhet
 • När mjuka frågor blir omsatta i siffror får de en starkare position i förhållande till ekonomin
 • Kan öka allmänhetens intresse för hur de själva påverkar hållbar utveckling
 • Arbetet med att ta fram indikatorer ger en ökad insikt om det egna arbetet med hållbar utveckling

Nackdelar med att arbeta med indikatorer

 • Datainsamlingen kan vara resurskrävande
 • Arbetet med indikatorer upplevs som en extrabörda och inte som en del av det ordinarie arbetet
 • Kan vara ett trubbigt verktyg ibland
 • Statistiken från till exempel SCB kan baseras på 100 000 tal och för små kommuner kan det bli en statistisk oexakthet
 • Den officiella lättillgängliga statistiken har begränsningar
 • Ibland går det inte att ta fram de mest lämpliga indikatorerna
 • Den sociala dimensionen av hållbarhet kan ha svårt att få gehör
 • Resultatet från uppföljningen av indikatorer leder inte alltid till konkreta åtgärder
 • För mindre kommuner kan det saknas tillräcklig kunskap och det blir för dyrt att köpa information och konsulttjänster varje år vilket gör att indikatorerna inte alltid är uppdaterade
 • För många olika former av indikatorer spridda på olika delar av verksamheten skapar en förvirring

Synliggör trender och tillstånd

En indikator eller nyckeltal är ett mätvärde som används för att synliggöra trender, tillstånd och orsakssamband i ett större system. De kan ge antydningar om verkligheten men aldrig visa hela sanningen. Hos Naturvårdsverket förklaras indikatorer som en del i en informationspyramid. Data är basen i pyramiden som består av en mängd grundläggande information. Men informationen är allt för omfattande för att lätt kunna kommunicera förändringar och tillstånd, därför väljs delar av data ut och/ eller sammanställs, och detta är indikatorerna. Nyckeltal är ett urval från indikatorer eller index, och ska visa de mest centrala och intressanta trenderna och aspekterna i verksamhetens utveckling. Index utgör informationspyramiden topp och är uppbyggt av sammanslagna data och indikatorer och visar ofta kvoter mellan olika värden.

Återkoppling till medborgarna

Indikatorer och nyckeltal för hållbar utveckling används i olika omfattning i kommuner och regioner. I vissa fall används enbart miljöindikatorer och i andra fall finns även indikatorer för folkhälsa, jämställdhet och ekonomi. Indikatorerna kan redovisas i hållbarhetsbokslut eller i samband med budgetförhandlingarna vilket gör att den sociala och miljömässiga hållbarheten får en större tyngd mot ekonomin. I vissa kommuner återkopplas indikatorerna till medborgarna för att visa hur de bidrar till den lokala hållbara utvecklingen. Genom att skapa nätverk där samma indikatorer används finns en möjlighet till jämförelse.

En förenklad bild

Det finns en mängd olika  indikatorer som myndigheter och organisationer har tagit fram och de är anpassade till olika nivåer i samhället. Att ta fram lämpliga indikatorer kan vara svårt, de ska vara relevanta, tydliga och dessutom vara möjliga att ta fram utan att för mycket resurser går åt. Indikatorer kan hämtas från både kvalitativa och kvantitativa data .  Officiell statistik är enkel och billig att ta fram och enklare att använda vid jämförelser med anda kommuner. Mer platsbunden information som fångar upp åsikter och känslor kan hämtas in genom enkäter men det kräver mer resurser.

Det är en fördel om indikatorerna kan hämtas in varje år för att få en kontinuitet i redovisningen. Indikatorer är alltid en förenklad bild av verkligheten och måste förstås genom en analys av vad de mäter och dess begränsningar.

En kommun kan använda sig av indikatorer för att få kunskap om ett fenomen och följa upp och se hur det förändrar sig över tid. Resultaten kan sen kopplas till olika planer och projekt och ligga till grund för diskussioner och beslut. Om en kommun eller region har fastslagit hållbarhetsmål kan de använda indikatorer för att följa upp arbetet med målen.    

Frida Byrsten