I Kungälv försvinner förvaltningscheferna för kommunens bästa

Att spränga stuprören är nummer ett när Kungälvs kommun ska bli effektivare i sin förvaltning. Efter årsskiftet blir det en enhetlig förvaltning som leds av en kommunchef. Tiden när olika starka nämnordföranden kunde dra sina ärenden i långbänk för att driva igenom sin vilja är över.
Det har länge funnits ett missnöje bland politikerna i Kungälv över hur starka de olika facknämnderna varit när det gäller att styra politiken i kommunen. Olika nämnder har haft sin kärnverksamhet för ögonen och varit duktiga på att se till sina egna intressen. Förslag lämnas till kommunfullmäktige där det ofta varit en närmast pliktskyldig debatt eftersom den politiska beredningen och arbetet redan utförts i kommunstyrelsen och i berörda nämnder. Följden blir att det fattas beslut där helhetsperspektiv över vad som är bäst för den samlade verksamheten i Kungälvs kommun saknas. Det ska det bli ändring på nu.
– Det är dags att organisera om, säger Elisabeth Mattsson (fp) kommunordförande. Det blir en förvaltning som bereder ärendena. Den kommer att ledas av en chef som har hela Kungälvs bästa för ögonen.

Medborgarnas åsikter viktiga

Två facknämnder kommer att finnas kvar efter årsskiftet. Det blir barn- och utbildningsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden. Övriga nämnder försvinner och i den nya organisationen kommer man att kunna kalla in tillfälliga ledamöter som inte alls behöver ha en politisk bakgrund. Det kan vara kunniga, engagerade medborgare som tillför värdefull sakkunskap inom olika områden. Enligt Elisabeth är det viktigt att bredda underlaget för politiska beslut utanför den traditionella sfären. Ett annat demokratiskt perspektiv som är viktigt för henne är att de folkvalda genom omorganisationen återtar det politiska initiativet.

– Det är de folkvalda politikerna i kommunfullmäktige som ska sätta de visionära målen för kommunen. Sedan ska nämnderna utföra det som de folkvalda beslutar.
Elisabeth är engagerad i dialogen mellan politikerna och medborgarna. Hon är djupt bekymrad över att det politiska engagemanget minskar i samhället. Det absolut värsta hotet mot hela vårt samhälle är att folk slutar rösta. Politiker måste visa att medborgarnas åsikter är viktiga.

Medborgarstämmor

I Kungälv ska man genomföra medborgarstämmor för att visa att det går att påverka politiken. Det innebär att alla kommuninvånare kommer att få inbjudan att delta i två sådana stämmor per år. Redan idag finns det kommundelsstämmor i de olika kommundelarna, men det har visat sig att ofta är samma personer som kommer dit och gör sina stämmor hörda. Därför menar Elisabeth att dialogen med medborgarna måste utvecklas så att fler tar chansen att göra sig hörda. Ett sätt att göra det är ha med olika fokusområden på utskicken.

Eftersom det deltar politiker och tjänstemän på stämmorna så vet ju de vad som är på gång i kommundelen. Sakområden som erfarenhetsmässigt brukar engagera flertalet kan till exempel gälla ny bebyggelse, äldreomsorgen och förskolan. Genom att skicka ut i förväg vad som diskuteras bland politikerna så ger man medborgarna chansen att förbereda sig och ställa frågor och komma med åsikter under stämman.
Ett tag efter att politikerna mött medborgarna ska man hålla ett uppföljningsmöte. Det är viktigt att politikerna får reda på om kungälvsborna tycker att upplägget med medborgarstämmor fungerar bra. Elisabeth tror på stämmorna. Även om det partipolitiska engagemangen minskar så är människor intresserade av politik. Alla är mer eller mindre engagerade i sin närmiljö, till exempel hur man planerar gång- och cykelbanor eller maten på förskolan. Det är sakfrågor utan politiska bindningar.
– Vill inte folket komma till politikerna, säger Elisabeth. Så får politikerna komma till folket.
Rolf Larsson