Håll koll på tre dimensioner

För att det regionala utvecklingsarbetet ska bli mer hållbart har Regionförbundet i Kalmar län utvecklat ett verktyg för hållbarhetsbedömningar i projektansökningar och uppföljningar.

Verktyget heter Håll koll och är en datoriserad checklista baserade på de tre dimensionerna av hållbarhet. Håll koll och frågorna som finns i dataprogrammet bygger på mål och riktlinjer i det regionala utvecklingsprogrammet och det regionala tillväxtprogrammet i länet. Verktyget kan enkelt anpassas till nya mål eller nya organisationer. Men det är eftersträvansvärt att ta fram generella frågor som håller under lång tid så att det ska gå att göra jämförelser över tiden.

Total påverkan på hållbarheten

För att kunna godkänna eller följa upp ett projekt måste handläggaren stegvis arbeta sig igenom programmet och motivera vilken påverkan projektet har på sociala, ekonomiska och miljömässiga faktorer. Först behandlas varje dimension för sig och sen gör handläggaren en samlad bedömning av den totala påverkan på hållbarheten. Till verktyget finns instruktioner och guiden förklarar olika begrepp och ger ett kortfattat kunskapsunderlag vilket bidrar till en mer enhetlig bedömning.
Håll koll- verktyget har en statistikdel som gör det möjligt att följa upp projektbeslut och resultat ur hållbarhetssynpunkt. Med andra ord går det att få en överblick av de samlade projektens fördelning och inverkan på social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Tanken är att denna statistik ska redovisas i verksamhetens bokslut tillsammans med andra uppgifter som vilken typ av projekt som beviljats pengar och vilken geografisk spridning projekten har.
Med verktyget kan underlag fås fram om hur projekt prioriteras i länet, men verktygets främsta uppgift är att vara ett stöd när projekt utformas. Resultaten från granskningen kan förbättra projektets hållbarhet redan innan det påbörjats. Verktyget har haft störst användning i bedömningen av större projekt där det finns en mer uppenbar och omfattande påverkan.

Viktig med kunskap

Carolina Gunnarson är projektledare för Håll koll och betonar att ett lyckat användande av verktyget bygger på att handläggarna har kunskap om hållbar utveckling. Men samtidigt säger hon att de inte ville ha ett för komplicerat verktyg utan att det var viktigt att det skulle få en snabb och bred genomslagskraft.  
Frida Byrsten