Gör din kommun hållbar!

Kommunerna använder helst översiktsplanen som verktyg i sitt arbete för en hållbar utveckling. Det visar en undersökning som Hållbarhetsrådet gjort och sammanställt i en ny skrift.
Som komplement till översiktsplanen eller som ett eget övergripande dokument har ungefär en fjärdedel av kommunerna antagit hållbarhetsstrategier eller lokala utvecklingsplaner. 

Konsekvensanalyser och ledningssystem

Ungefär en femtedel av kommunerna svarar att de gör konsekvensanalyser för hållbar utveckling eller hållbarhetsbedömningar för att få underlag när de ska fatta beslut. En konsekvensanalys innebär helt enkelt att man på ett grundligt sätt försöker avgöra vilka konsekvenser beslut och åtgärder får för en hållbar utveckling. Ledningssystem för hållbar utveckling används av ett fåtal kommunen, främst i syfte att strukturera, systematisera och säkerställa hållbarhetsarbetet.  
Den hållbara utvecklingen kan mätas och en dryg femtedel av kommunerna säger sig använda någon form av hållbarhetsindikatorer. Indikatorerna fungerar både som temperaturmätare för att se åt vilket håll utvecklingen går och som underlag för att prioritera åtgärder. En del av indikatorerna bör vara snabba, de ska dels finnas till hands snart i tiden och dels bör förändringar synas snabbt.  

Samverkan för hållbar utveckling

I hälften av kommunerna deltar så gott som alla förvaltningar i arbetet. I övriga kommuner är det framförallt miljöförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen, tekniska förvaltningen och kommunledningsförvaltningen som deltar i hållbarhetsarbetet. Hållbarhetsarbetet leds ofta av just kommunledningsförvaltningen. Det är bra eftersom ledningens ansvar och intresse ofta är en förutsättning för att arbetet ska ske fortlöpande.  
Nästan 30 procent av kommunerna har svarat att de anpassat kommunorganisationen för att integrera hållbar utveckling i kommunens nämnder och förvaltningar. Den vanligaste metoden är att kommunen bildar en tvärsektoriell grupp som är direkt knuten till kommunledningen eller kommunstyrelsen.  
Ska samhället bli hållbart så måste alla samhällets aktörer samverka. Ungefär 70 procent av kommunerna säger att de samarbetar med externa aktörer. Länsstyrelsen är den vanligaste samarbetsaktören av dessa och de ansvarar för kommunernas och länets gemensamma mål och visioner. Samverkan med andra kommuner är också vanligt. Grannkommuner eller kommuner i gemensamma nätverk bidrar med inspiration och erfarenhetsutbyte. Exempel på sådana är Aalborgkommunerna, Agenda 21 i Väst och Partnerskap för hållbar välfärdsutveckling.  
Lisa Redin