Aalborgåtagandena får med hela organisationen

Aalborgåtagandena hjälper kommuner att få med hela organisationen i hållbarhetsarbetet men arbetet kan gå långsammare än förväntat.

Fördelar med att arbeta med Aalborgåtagandena

 •  Hela den kommunala verksamheten ska vara med och arbeta för att uppfylla åtagandena
 •  Kommunen får en helhetsbild av hur hållbarhetstillståndet ser ut i kommunen
 •  Synliggör styrkor och svagheter
 •  Synliggör olika synergieffekter
 •  Bra utgångspunkt för att utmana den rådande organisationen
 •  Initierar samarbete över förvaltningsgränser
 •  Skapar ett politiskt intresse och debatt
 • Aalborgnätverket ger möjlighet att diskutera tankar och lära av varandra, både nationellt och internationellt
 •  Ger ett gemensamt europeiskt mål och samarbete
 •  Samarbetet kan hela tiden fördjupas med kommuner som kommit långt inom vissa verksamheter
 •  Ställer krav på styrningen i kommunens förvaltning

Nackdelar med att arbeta med Aalborgåtagandena

 • Tidskrävande
 • Svårt för mindre kommuner att få resurser att arbeta med Aalborg
 • Dokumentet är obalanserat med fokus på miljön. Den sociala delen är mindre nedbruten och mer allmänt beskriven.
 • Det politiska klimatet kan påverka arbetet negativt
 • Det kan upplevas hos vissa tjänstemän som att det breda perspektivet kan hota det djupare arbetet
 • Svårt att omsätta ord till konkret handling
 • Det kan vara svårt att formulera åtagandena och kommunens utmaningar för att passa som underlag för en dialog med medborgarna

Aalborgdeklarationen samlar lokala och regionala myndigheter i Europa i arbetet för en hållbar stadsutveckling. Aalborgåtagandena omfattar 10 olika områden med vardera 5 åtaganden kopplade till hållbar utveckling. I det första skedet ska medlemmarna göra en lägesbeskrivning för kommunens hållbarhetsstatus. Sedan ska kommunen sätta upp mål och ta fram arbetssätt. I ett tredje steg ska arbetet följas upp och rapporteras till de övriga medlemmarna. Aalborgdeklarationen har ett nätverk för medlemmarna så att de ska kunna dela erfarenheter och inspirera varandra.

Uppmärksammar vad som behöver prioriteras

En av förhoppningarna är att Aalborgåtagandena ska locka fler kommuner i Europa att arbeta för en hållbar utveckling. Att göra den första lägesbeskrivningen tar ett tag och kommunerna beskriver arbetet som att ”skynda långsamt”. Men de tycker att lägesbeskrivningen har lyckats med sitt mål att göra kommunen uppmärksam på hur det egentligen ser ut och därmed vilka områden som behöver prioriteras. Ingen kommun i Sverige har ännu fastställt sina mål men arbetet pågår.

 

Dialoger och gruppdiskussioner

För att samordna arbetet behövs en ansvarig för Aalborgarbetet men det är i dialoger och gruppdiskussioner mellan tjänstemän, politiker och medborgare som åtagandena ska införlivas i kommunens arbete. I vissa kommuner pågår ett arbete med hållbarhetsfrågorna även om de inte är formellt knutna till Aalborg. Nätverket av anslutna kommuner är viktigt som stöd när texten ska omsättas i handling.


Frida Byrsten